Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego Kürbishof DEIMEL

§ 1 Generał

(1) Firma Kürbishof DEIMEL Steiermark / Austria, właściciel Dipl.-Ing. Anton Deimel, A-8312 Riegersburg, Schweinz 48, oferuje towary do sprzedaży na tej stronie internetowej.

(2) Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do usług firmy Kürbish of DEIMEL, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami BGB lub HGB, a klient jest konsumentem. Odmienne warunki ogólne lub warunki zakupów od klientów komercyjnych są sprzeczne.

§ 2 Instrukcja odwołania konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy

Możesz odwołać swoje oświadczenie o zawarciu umowy do jednego miesiąca bez podania przyczyny w formie tekstowej (np. List, faks, e-mail) lub zwracając przedmiot. Bieg terminu rozpoczyna się dopiero następnego dnia po otrzymaniu towaru i po otrzymaniu osobnej instrukcji anulowania w formie tekstowej. Terminowe wysłanie odwołania lub przedmiotu jest wystarczające do zachowania terminu odstąpienia od umowy. Cofnięcie lub zwrot należy przesłać na adres:

Kürbishof DEIMEL
Herrn Dipl.-Ing. Anton Deimel
Schweinz 48
A-8312 Riegersburg

E-Mail: toni@deimel.at

Prawne wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

O ile nie określono inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów sprzedaży zawieranych na odległość, dotyczących dostawy towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu lub które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności został przekroczony.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy wzajemnie otrzymane usługi podlegają zwrotowi, a wszelkie korzyści (np. Odsetki) podlegają zwrotowi. Jeśli nie możesz zwrócić otrzymanej usługi w całości lub w części lub tylko w pogorszonym stanie, być może będziesz musiał zrekompensować nam wartość. Nie dotyczy to wydania rzeczy, jeśli pogorszenie stanu rzeczy wynika wyłącznie z jej oględzin - tak jak byłoby to możliwe w sklepie. Nawiasem mówiąc, możesz uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowania, nie używając przedmiotu jak właściciel i powstrzymując się od wszystkiego, co może obniżyć jego wartość.

Przedmioty przenośne należy odesłać. Musisz ponieść koszty zwrotu towarów, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu towarowi, a cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40 euro lub jeśli nie otrzymałeś jeszcze wynagrodzenia lub zgodnie z umową po wyższej cenie za towar w momencie anulowania dokonali uzgodnionej częściowej płatności. W przeciwnym razie zwrot jest dla Ciebie bezpłatny. Przedmioty, których nie można wysłać jako paczki, zostaną odebrane od Ciebie. Musisz wypełnić zobowiązania do zwrotu płatności w ciągu 30 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 3 Brak prawa do odstąpienia od umowy dla przedsiębiorców

Jeżeli klient kupuje jako przedsiębiorca, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 2.


§ 4 Ceny

Ceny podane na naszej stronie internetowej w momencie zamówienia dotyczą towarów i wysyłki. Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT. Ceny podane są w euro (€) lub w walucie lokalnej.


§ 5 Wysyłka

Koszty wysyłki można sprawdzić z aktualnej oferty w formularzu zamówienia lub cennikach.

W przypadku dystrybutorów komercyjnych obowiązują indywidualne regulacje, które w indywidualnych przypadkach są składane w formie pisemnej oferty.


§ 6 Zawarcie umowy

Oferty Kürbishof DEIMEL na stronie internetowej nie są wiążące. Oznacza to, że firma Kürbishof DEIMEL nie jest zobowiązana do świadczenia w przypadku braku dostępności. Jednak umowa zostaje zawarta, a tym samym zobowiązanie umowne dotyczące poszczególnych usług powstaje, gdy firma Kürbish of DEIMEL przyjmie ofertę zakupu w sposób wyraźny lub rozstrzygający, w szczególności przygotowując wysyłkę towaru.


§ 7 Warunki płatności i zastrzeżenie własności

(1) Firma Kürbishof DEIMEL wystawia klientowi fakturę za zamówiony towar, która jest mu przekazywana wraz z dostawą towarów zgodnie z warunkami dostawy i wysyłki przedstawionymi na naszej stronie internetowej.

(2) W przypadku zwłoki w płatności klient będący konsumentem jest zobowiązany zapłacić firmie Kürbishof DEIMEL odsetki za zwłokę w wysokości 5% powyżej stawki bazowej, chyba że firma Kürbishof DEIMEL może udowodnić wyższą szkodę. W przypadku klientów będących przedsiębiorcami obowiązuje zdanie 1 z zastrzeżeniem, że stopa procentowa za zwłokę wynosi 8% powyżej stopy bazowej.

(3) Dostarczony towar pozostaje własnością Kürbishof DEIMEL do momentu całkowitej zapłaty.

(4) Upomnienie jest wystawiane na piśmie za opłatą w wysokości 2,50 euro.

§ 8 Gwarancja

(1) Klient powinien powiadomić firmę Kürbish z DEIMEL o wszelkich wadach towaru i odesłać towar na własny koszt do firmy Kürbishof DEIMEL. Ponieważ przesyłki spedycyjne wiążą się z wysokimi kosztami dodatkowymi, klient nie jest uprawniony do wyboru tego rodzaju wysyłki; W związku z tym firma Kürbishof DEIMEL zwróci klientowi koszty wysyłki natychmiast i przedpłatę, jeśli klient tego zażąda.

(2) Gwarancja firmy Kürbishof DEIMEL opiera się na §§ 433 i nast. BGB. W obrocie handlowym gwarancja jest ograniczona do jednego roku, a firma Kürbishof DEIMEL jest uprawniona, według własnego uznania, do ulepszania lub dostarczania nowych elementów w miarę możliwości.


§ 9 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia odszkodowawcze przeciwko firmie Kürbishof DEIMEL z tytułu odszkodowania za straty finansowe są ograniczone do przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Jednak firma Kürbishof DEIMEL ponosi odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie w przypadku naruszenia zobowiązania, którego należyte wypełnienie jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie podstawowe). W takim przypadku odpowiedzialność za szkodę finansową ogranicza się do bezpośredniej straty finansowej co do jej zakresu oraz do przewidywalnej szkody co do jej wysokości.

(2) O ile odpowiedzialność firmy Kürbish of DEIMEL jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i zastępców.

(3) Odpowiedzialność według przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub z tytułu wady prawnej oraz roszczenia o naprawienie szkody fizycznej pozostają nienaruszone przez niniejsze przepisy.

§ 10 Prywatność

Firma Kürbishof DEIMEL będzie przestrzegać wszystkich wymogów dotyczących ochrony danych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie danych w usługach teleinformatycznych. Dane klienta są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i nie są przekazywane osobom trzecim.
 

§ 11 Zgoda na komunikację i informację drogą elektroniczną, listownie, telefonicznie, sms-em, faksem

Klient zgadza się, że środki komunikacji e-mail, list, telefon, SMS lub faks mogą być wykorzystane do realizacji zamówienia. Firma Kürbishof DEIMEL przekazuje swoim klientom dwa do trzech biuletynów rocznie. Klient może w każdej chwili zdecydować, czy chciałby nadal otrzymywać biuletyny.


§ 12 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ. Miejscem wykonywania i jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest Heidelberg w przypadku umów z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego.

(2) Jeżeli poszczególne postanowienia umowy zawartej w ramach niniejszych ogólnych warunków nie są prawnie skuteczne lub tracą skuteczność prawną w wyniku późniejszych okoliczności lub w przypadku pojawienia się luki prawnej, nie ma to wpływu na skuteczność prawną pozostałych postanowień. Zamiast nieskutecznych postanowień umownych lub wypełnienia luki powinien mieć zastosowanie odpowiedni przepis, który w miarę możliwości jest najbliższy temu, czego żądałyby strony umowy, gdyby rozważyły ​​tę kwestię.

Od 1 maja 2020